Gebruiksvoorwaarden.

1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend en aanvaard, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden, en a fortiori deze op documenten niet uitgaande van Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR vzw  (hierna verder afgekort als BiPe), dienen uitdrukkelijk door deze laatste te worden aanvaard

2. Prijs- en diverse vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van BiPe binden haar niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld.

3. Klachten en protesten omtrent facturen & betalingsattesten van BiPe (met uitzondering van annulatie zie punt 4) dienen aangetekend aan BiPe te worden toegezonden binnen de 8 dagen na documentdatum, zoniet is de schuldvordering voortkomend uit deze documenten onbetwist.

4. Klachten omtrent op voorhand gegeven incorrecte informatie rond inhoud van de workshop en de reële inhoud ervan moeten binnen de 24 uren na de workshop en/of opleiding aangetekend toegezonden worden.

5. De inschrijving, bindt de partijen en strekt hen tot wet. Annuleren is mogelijk maar hiervoor neemt de inschrijver steeds contact op met BiPe via het volgende adres : info@bipe.be.

6. Indien het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt, kan BiPe beslissen een welbepaalde opleiding niet van start te laten gaan. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Deze cursist is evenwel niet gerechtigd op schadevergoeding.

7. Op de overeenkomsten tussen BiPe en de wederpartij is het Belgisch Recht van toepassing. Voor alle betwistingen tussen partijen zijn territoriaal alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Eeklo bevoegd, meer in het bijzonder de Vrederechter te Eeklo, en zo het haar materiële bevoegdheid overstijgt, de Rechtbanken van Eerste Aanleg.